Disclaimer

De informatie die verstrekt wordt op deze website is onder meer bedoeld om u te informeren over Waard Verzekeringen, de verzekeringen van Waard Leven en Waard Schade, onze diensten en het uitwisselen van gegevens. Deze informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als een advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door kennelijke onjuistheden of onvolledigheden. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Voor eventuele schade hierdoor zijn wij niet aansprakelijk.

Functioneren van deze website 

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Waard Verzekeringen of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder onze de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.