Onze visie en missie

Maatschappij

Economische groei is geen zekerheid; afname van de welvaart is reëel. Ondersteuning door overheidsinstanties bij individuele tegenslag neemt af.

Dat blijkt uit de beperkingen in de wettelijke voorzieningen om inkomensderving bij overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid op te vangen. Daarnaast worden de lasten (belastingen en heffingen) verzwaard en kostenverlagende regelingen verminderd.

Ondernemen

Ondernemen gaat niet alleen om winst maken. Ondernemingen hebben ook een maatschappelijke functie.

Naast het bieden van werkgelegenheid dient toegevoegde waarde – verbetering van de kwaliteit van het leven in brede zin - aan de samenleving te worden geleverd. Dit maatschappelijk verantwoord ondernemen kan en moet in alle activiteiten waar de onderneming invloed op heeft worden betrokken.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn professionals. Wij bieden ze ruimte en middelen voor zelfstandig werken en hun ontwikkeling. Hierdoor geeft werken voldoening, blijven zij betrokken bij het bedrijf en leveren zij uiteindelijk de grootste bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Wij vragen aantoonbare bijdragen in tijd, prestatie, inspanning en flexibiliteit.

Verzekeren

Verzekeren is het collectief overnemen van de risico’s die niet individueel gedragen kunnen worden. Het gaat hierbij om risico’s die grote gevolgen kunnen hebben voor mensen. Verzekeraars moeten zich op deze kerntaak richten. Zij moeten aan hoge, op de consument gerichte kwaliteitseisen voldoen.

Consumenten

Moderne consumenten zijn opgeleid en mondig. Zij hebben voldoende kennis en mogelijkheden om, mits voorzien van goede informatie, zelf de risico’s in hun leven in te schatten en daartegen maatregelen te treffen.

Moderne consumenten zijn zelf in staat keuzes te maken en maatregelen te treffen.

Producten en diensten

Producten en diensten moeten zo duidelijk zijn dat de geïnformeerde consument kan beoordelen wat ze inhouden en of hij ze nodig heeft. Zij moeten geen techniek bieden, maar resultaat en gemak.

Inkomensbescherming

Consumenten hebben toenemende onzekerheid over hun vermogen of mogelijkheden om inkomen te verwerven bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Door een terugtredende overheid zijn zij steeds meer op zichzelf aangewezen.

De noodzaak van het collectief dragen van risico’s bij inkomensderving is en blijft daarom noodzakelijk en neemt zelfs toe. Zeker waar het een betaalbaar vangnet betreft dat tijdelijk zekerheid biedt, zodat mensen de gelegenheid hebben zelfstandig hun situatie te herstellen.

Onze missie

Wij verzekeren de belangrijkste gevolgen van inkomensverlies door overlijden. Wij doen dit met duidelijke producten, diensten en informatie tegen een scherpe maar verantwoorde prijs. Wij richten ons op ontwikkelde, zelfredzame consumenten die op basis van goede informatie zelfstandig kunnen bepalen of zij onze producten en diensten willen afnemen.