Algemeen

Wie zijn wij?

Klik op de link voor informatie over ons.

Hoe kan ik Waard bereiken?

Wij zijn bereikbaar per e-mail (tp@waardverzekeringen.nl) of tijdens kantooruren op telefoonnummer 088 - 374 1050.

Argenta

Wat betekent deze overdracht voor de klanten?

Er verandert niets aan de verzekering en de voorwaarden die van toepassing zijn. Uw klant blijft op precies dezelfde manier verzekerd als bij Argenta. Ook blijft de relatie met u (indien van toepassing) ongewijzigd.

Wat betekent de overdracht voor onze samenwerking?

Uw samenwerking met Argenta is vastgelegd in een zogenaamde afsprakenbrief. Wij nemen alle relevante en op de betreffende polis(sen) betrekking hebbende afspraken uit deze brief over. Voor de volledigheid voegen wij de relevante inhoud van deze afspraken hier in: 

  • U handelt uitsluitend in opdracht en in het belang van de klant. Dit geldt voor zowel uw advies- als bemiddelingsdiensten. U ontvangt van Waard ook geen beloning.
  • U informeert ons over belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld intrekken van uw Wft-adviesvergunning.
  • U neemt de nazorg in acht.
  • U houdt zich aan compliancevereisten en verleent medewerking op het gebied van compliance.
Wij benadrukken dat tussen u en Waard geen overeenkomst van opdracht tot stand komt of bestaat.
Wij vinden het belangrijk dat u en de klant kunnen beschikken over de wetttelijk voorgeschreven informatie ten aanzien van desbetreffende producten. Deze informatie vindt u op onze website www.waardverzekeringen.nl.

Wat betekent de overdracht naar Waard Leven voor de klanten met een hypotheek bij Argenta?

Niets, deze blijft ongewijzigd doorlopen bij Argenta.

Ontvangt de klant bij de overdracht een polis van Waard?

Nee, omdat er niets verandert ontvangt de klant geen nieuwe polis. De laatst ontvangen, door Argenta  afgegeven polis, behoudt zijn waarde. Als er een wijziging op de verzekering doorgevoerd wordt die een afgifte van een nieuwe polis tot gevolg heeft dan ontvangt de klant een nieuwe polis van Waard.  

Waarom draagt Argenta haar levensverzekeringenportefeuille over aan Waard Leven?

Argenta is in Nederland al meer dan 20 jaar actief met als kernactiviteit sparen en hypotheken. Aanvullend werden levensverzekeringen aangeboden. Vanwege de ontwikkelingen in de markt van levensverzekeringen besloot Argenta in 2018 om te stoppen met het actief aanbieden van nieuwe levensverzekeringen in eigen beheer. Argenta stelt hoge eisen aan het niveau van dienstverlening aan klanten en adviseurs. Om dit voor de lange termijn te waarborgen is Argenta op zoek gegaan naar een geschikte overnamekandidaat voor de portefeuille levensverzekeringen. Die is gevonden in Waard, een partner die net als Argenta de klant echt centraal stelt.

Heeft de toezichthouder toestemming gegeven voor de overdracht?

Ja, voor een dergelijke overdracht is goedkeuring nodig van toezichthouders. Deze goedkeuring is gegeven door de Nationale Bank van België, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument en Markt.
Het voornemen van de overdracht is bij de polishouders aangekondigd door een publicatie in de  Staatscourant van 5 juni 2020. De klanten hebben de mogelijkheid gehad om binnen 30 dagen na de 1e werkdag van publicatie in de Staatscourant bezwaar aan te tekenen bij DNB.

Monuta

Wat betekent de overdracht voor onze samenwerking?

Wij nemen alle relevante op de betreffende polis(sen) betrekking hebbende rechten en plichten uit de samenwerkingsovereenkomst die u per 1 oktober 2019 met Monuta heeft over.

Blijft de intermediair incasso bestaan?

In het geval u de premie voor de betreffende polissen zelf incasseert, dan zal dit, voor zover u dat nog wenst, zo blijven. Monuta zal u voor premies die vervallen in de maand oktober in uw rekening courant belasten. Waard zal dat doen voor de premies die vervallen vanaf 1 november 2019.

Ontvang ik een agentschap-/intermediairnummer van Waard?

Ja, u ontvangt een relatienummer nadat wij de definitieve polisgegevens van Monuta verwerkt hebben in ons systeem. We gaan ervan uit u dit in week 43 te kunnen sturen.

Hoe gaat de provisieafrekening?

De afrekening van provisie zal, voor zover nog van toepassing, zoals u van Monuta gewend was plaatsvinden. U ontvangt van ons het rekening courantoverzicht per e-mail.

Wat betekent de overdracht naar Waard Leven voor de klanten met een levensverzekering?

Er verandert niets aan de polis en de voorwaarden die van toepassing zijn. De polis blijft dus onverminderd en ongewijzigd van kracht. Ook blijft de relatie met u ongewijzigd.

Zijn er klanten met zowel een uitvaartverzekering als levensverzekering bij Monuta?

Er zijn klanten die zowel een uitvaartverzekering als een levensverzekering bij Monuta hebben. Voor de uitvaartverzekering blijft de klant bij Monuta. De uitvaartverzekering blijft ongewijzigd doorlopen.

Ontvangt de klant bij de overdracht een polis van Waard?

Nee, de klant ontvangt bij de overdracht geen polis. De laatst ontvangen, door Monuta afgegeven polis, behoudt zijn waarde. Als er een wijziging op de verzekering doorgevoerd wordt die een afgifte van een nieuwe polis tot gevolg heeft dan ontvangt de klant een nieuwe polis van Waard.

Heeft de toezichthouder toestemming gegeven voor de overdracht?

Ja. Voor een dergelijke overdracht is toestemming van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig. De overdracht is op 1 juli 2019 in de Staatscourant gepubliceerd en op 2 juli hebben de klanten een brief van Monuta ontvangen. Klanten hebben de mogelijkheid gehad om binnen 30 dagen na de 1e werkdag van publicatie in de Staatscourant bezwaar aan te tekenen bij DNB.