Direct naar inhoud

Ons team

Ons team

Het hoofdkantoor van Waard is gevestigd in Wognum, Noord-Holland. Vanuit dit hoofdkantoor beheert een klein, deskundig en ervaren team de verzekeringen van meer dan 100.000 klanten.

De directie bestaat uit:

  • CEO: drs. H. Lorens Kirchner RA
  • CFO: drs. Maarten Simons RC
  • COO: Marieke Visser

De raad van commissarissen bestaat uit:

  • Voorzitter: drs. Haik H.M. de Jong
  • Lid: Michel F.M. van Elk RBA
  • Lid: mr. Barbara van der Kolff-Karssen MBA
  • Lid: Steven G. Murray

Onze raad van commissarissen is onafhankelijk en adviseert en controleert onze directie

Man en vrouw aan keukentafel

Beloningsbeleid van Waard

Maatschappelijke verantwoording
Het beloningsbeleid is gericht op een degelijke en doeltreffende risicobeheersing. Het moedigt niet aan tot het nemen van meer risico’s dan voor Waard aanvaardbaar is en zet niet aan tot de onzorgvuldige behandeling van cliënten op welke wijze dan ook.
Het beloningsbeleid strookt met de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en lange termijn belangen van Waard en haar aandeelhouder Chesnara Plc, alsmede met de internationale context en houdt rekening met het maatschappelijk draagvlak en behelst maatregelen die belangenconflicten moeten vermijden.
Het beloningsbeleid is zodanig ontworpen dat rekening wordt gehouden met de interne organisatie van de ondernemingen en met de aard, omvang en complexiteit van de risico’s die aan Waard zijn verbonden.
Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers, alsmede op de bestuurders en de leden van de raad van commissarissen van de vennootschappen.
Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wet nadere regels beloning financiële ondernemingen.

Vaste beloning
Alle medewerkers ontvangen een beloning die bestaat uit een vast salaris per maand en kent geen variabele component. De beloning is gebaseerd op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Binnendienst voor het Verzekeringsbedrijf. De vaste beloning van bestuursleden en leden van de raad van commissarissen wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld.
Naast een vast salaris per maand ontvangen de medewerkers een vakantietoeslag.
Het bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om, binnen de kaders van het beloningsbeleid, aan medewerkers een eenmalige financiële vergoeding toe te kennen indien zij een bovenmatige, exceptionele inspanning hebben geleverd.