Uitkeringsprocedure

 

Melding Claim

Als u aanspraak wilt maken op uw verzekering in verband met bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit, ziekenhuisdaggeld, ernstige aandoeningen of overlijden van een verzekerde dan kunt u een meldingsformulier downloaden van deze website en dit verzenden aan:

Waard Verzekeringen
ter attentie van de medische staf (als er medische gegevens worden vermeld of meegestuurd)
Postbus 68
1687 ZH WOGNUM

Let op: op het meldingsformulier staat vermeld welke documenten u mee moet sturen.

In behandeling nemen van de claim

Binnen 2 werkdagen nadat wij het meldingsformulier hebben ontvangen nemen wij uw claim in behandeling. Als het meldingsformulier niet goed en/of onvolledig is ingevuld wordt het aan u teruggestuurd. Wij kunnen uw claim dan nog niet in behandeling nemen.

Het in behandeling nemen van uw claim betekent dat het aangifteformulier en alle gegevens worden beoordeeld.

  • Als u niet alle benodigde gegevens heeft opgestuurd krijgt u een brief waarin wij vragen om de ontbrekende gegevens. De beoordeling van uw claim ligt dan tijdelijk stil.
  • Als er informatie opgevraagd moet worden bij andere instanties (artsen, uitkerende instanties, werkgevers enz.), dan schrijven wij deze instanties aan met het verzoek informatie te verstrekken. U ontvangt van ons een brief waarin wij melden dat wij andere instanties hebben aangeschreven. Wij wachten maximaal 4 weken op deze informatie, voor wij een herhalingsbrief sturen. Na deze 4 weken zullen wij u ook een brief sturen om te melden dat wij de informatie nog niet hebben ontvangen en dat wij hier nogmaals om hebben gevraagd.

Beoordelen opgevraagde informatie

De opgevraagde informatie van andere instanties wordt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken na ontvangst, door ons beoordeeld.

Wij beoordelen of uw claim binnen de polisvoorwaarden valt en of er aan alle eisen van de verzekeraar is voldaan. Is er sprake van een medische claim (arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit, overlijden, ernstige aandoeningen, ziekenhuisdaggeld), dan wordt deze informatie ook door de medisch adviseur beoordeeld.

Soms geeft de ontvangen informatie aanleiding tot meer vragen. In dat geval zullen wij nog een keer schriftelijk informatie opvragen bij de betreffende instantie. U ontvangt van ons een brief waarin wij u hiervan op de hoogte stellen.

Als er wel voldoende informatie is om uw claim te beoordelen zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Uw claim wordt afgewezen (dit komt soms voor).
  • De (oorzaak van de) claim valt niet binnen de polisvoorwaarden (is uitgesloten van dekking). U ontvangt van ons een brief waarin we u uitleggen waarom uw claim is afgewezen.
  • Uw claim moet worden doorgestuurd naar de verzekeraar (dit komt weinig voor). U ontvangt van ons een brief waarin wij u melden dat uw dossier bij de verzekeraar ter beoordeling ligt. Hierna wachten wij maximaal 3 weken op het besluit van de verzekeraar voordat wij een herhalingsbrief sturen.
  • Uw claim wordt toegewezen (dit is meestal het geval). U ontvangt van ons een brief waarin staat dat uw claim is toegewezen. Soms vragen wij u op dat moment nog om bepaalde documenten aan ons te sturen. Dit kan bij voorbeeld een verklaring van erfrecht zijn om vast te stellen wie er precies recht heeft op het uitkeringsbedrag en/of een kopie van een bankafschrift een kopie van een legitimatiebewijs enz. Wij vragen hier pas om als zeker is dat uw claim is toegewezen.

Uitbetaling verzekeringsgeld

Zodra wij deze laatste stukken van u hebben ontvangen zullen wij deze binnen 2 weken beoordelen. Daarna sturen wij u de uitbetalingsbrief. Gaat het om een claim in verband met arbeidsongeschiktheid dan is deze procedure anders omdat er loonheffing ingehouden wordt op de uitkering die u van ons krijgt. Elke laatste donderdag van de maand worden de claims in verband met arbeidsongeschiktheid uitbetaald. Wij versturen de uitbetalingsbrief ook de laatste donderdag van de maand.

Originele formulieren

In sommige gevallen vragen wij u om ons originele documenten te sturen.

Van de volgende formulieren willen wij altijd het origineel zien:

  • Akte van overlijden (wordt door ons altijd aan u teruggestuurd).
  • Verklaring van erfrecht (wordt door ons altijd aan u teruggestuurd).

Soms zijn kopieën van documenten onduidelijk, of roepen zij vragen op. Ook in dat geval kunnen wij u vragen alsnog het origineel van deze documenten naar ons op te sturen.

Het opvragen van originele documenten is nodig omdat wij zo zorgvuldig mogelijk moeten vaststellen of en wanneer bepaalde feiten zich hebben voorgedaan en om er voor te zorgen dat wij ook echt uitkeren naar degene(n) die recht heeft/hebben op de uitkering.

Als u een kopie stuurt van documenten waarvan wij het origineel hebben gevraagd dan geeft dit vertraging in de claimafhandeling, omdat wij dan alsnog het origineel bij u moeten opvragen.

Alle regels en procedures die wij hanteren zijn gericht op de zorgvuldigheid van de afhandeling van de claim. Dit komt de snelheid van de afhandeling niet altijd ten goede, maar wij stellen kwaliteit boven kwantiteit. Deze kwaliteit en zorgvuldigheid nemen wij in acht naar u, als klant, maar ook richting de verzekeraars waar wij voor werken.